• BUCO trainingen

  de Colignystraat 11
  2713 EA Zoetermeer

  e-mail info@bucotrainingen.nl
  e-mail 079 – 352 07 65
 • Studieplan Complementair NEI-coach

  LEERDOEL VAN DE OPLEIDING:

  • Een ieder die een volledige Complementaire NEI Coach opleiding wilt volgen
  • Als deel- of korte beroepsopleiding.
  • Bij- of nascholing voor een ieder die al een coaching/therapeutische praktijk heeft.
  • Mensen coachen en motiveren om hun gewenste doelen te behalen.
  • Mensen inzicht geven en naar een oplossing begeleiden.
  • Streven naar optimale vitaliteit en gezondheid van de mens.
  • Blokkades opruimen en patronen doorbreken.
  • De huidige ongewenste strategie achterhalen en een nieuwe installeren.
  • Inzicht in hoe communicatie verloopt.
  • Inzicht in familiesystemen en de achtergronden hiervan.
  • Hoe communiceer ik met de ander en de ander met mij.
  • Leren van interventies om tijdens de coaching gesprekken te kunnen toepassen.
  • Mensen naar hun doelen begeleiden.
  • Leren van technieken om communicatie te verbeteren.

  TOELATINGSEIS:

  • Minimaal 21 jaar zijn.
  • Minimaal HBO denk en werkniveau.
  • De bereidheid hebben om de eigen thematiek in te brengen om daarmee te werken.
  • De bereidheid hebben om met cursisten samen te werken en het geleerde te oefenen.

  OPLEIDINGSNIVEAU:

  • HBO niveau

  INHOUD VAN DE OPLEIDING (1e leerjaar):

  • Leren werken met spiertesten.
  • De Chinese 5-elementen leer, acupressuur en orgaan reflexpunten.
  • De relaties tussen emoties, organen, acupressuur en orgaan reflexpunten.
  • Hoe emoties worden opgeslagen in het geheugen en hoe dit alle cellen beïnvloed.
  • Werken met een NEI-tijdlijn.
  • Energetische verloop en handhaving van een ziektebeeld.
  • Energetische bescherming.
  • Blokkades, switching en zelfbescherming.
  • Locatie orgaan reflexpunten.
  • Testprotocollen.
  • Hoe mensen zich emotioneel blokkeren en hoe dit te doorbreken.
  • Negatieve en positieve patronen.
  • Hoe een anamnese af te nemen.
  • Acceptatie, vergiffenis, permissie, keuze enz.
  • Wat zijn miasma’s en hoe je er mee kunt werken.
  • Overdracht en tegen overdracht.
  • Kernpatronen en overtuigingen.
  • Wat zijn chakra’s en hoe je deze kunt gebruiken.
  • Werken met Bach bloesems.
  • Vitamines en voedingssupplementen.
  • De 3-lagen test.
  • De PIP en verdieping.
  • Een logische uitleg kunnen geven bij een emotionele diagnose.
  • Welke overtuigingen en programma’s de cliënt gebruikt en hoe je deze kunt ombuigen.
  • Allergie en voeding.

  INHOUD VAN DE OPLEIDING (2e leerjaar):

   

  • NLP technieken op practitioner niveau met aanvullingen uit NLP Master-practitioner niveau.
  • De vooronderstellingen waarop NLP is gebaseerd.
  • Huidige en gewenste situatie, werken met hulpbronnen en afstemmen op de toekomst.
  • Vijf formele vormvoorwaarden voor doelen.
  • De structuur van de subjectieve ervaring.
  • De samenhang tussen waarneming van de context,extern gedrag, emotionele toestand, denken en overtuigingen.
  • Criteria en de hiërarchie van criteria.
  • Verandertechnieken:
   • Ten minste drie manieren van patroonherkenning/reframing.
   • Hulpbronnen op te roepen, te verankeren en te activeren.
   • Circle of excellence, collapsing anchors, change history
  • Waarnemingstechnieken:
   • Kalibreren, zien in welke innerlijke toestand iemand op een gegeven moment is.
   • Zintuiglijke weergavesystemen: visueel, auditief, kinesthetisch, gustatorisch en olfactorisch.
   • Submodaliteiten: ervaringen veranderen door zintuiglijke kwaliteiten er van te veranderen.
   • Predicaten en oogbewegingen: in welk systeem zit iemand.
   • Congruentie en incongruentie.
  • Patroonherkenning en modellen:
   • Vaststellen van innerlijke strategieën: analyseren met welke denkstappen iemand een bepaald positief of negatief effect bereikt bij zichzelf.
   • Motivatiestrategieën.
   • Creativiteitstrategieën.
   • Leerpatronen.
  • Communicatie en gedeelten:
   • Zes-staps reframing.
   • Onderhandelen tussen gedeelten: het oplossen van (innerlijke ) conflicten.
   • Overeenstemming zoeken op het niveau van de criteria.
  • Tijdverordening:
   • De persoonlijke tijdlijn: een (visuele) weergave van verleden, heden en toekomst als kader voor NLP-interventies.
  • Meervoudige waarneming:
   • Associëren en dissociëren: ervaringen herbeleven of ze op afstand houden.
   • Meervoudige waarnemingsposities.
   • Hiërarchie van logische niveaus.
  • Basisvaardigheden:
   • Rapport: het vermogen tot afstemmen en leiden in verschillende kanalen, zoals criteria, woordkeus, zintuiglijke voorkeur, houding, gebaren en ademhaling.
   • Matchen/mismatchen.
   • Volgen en leiden (Pacing and leading).
  • Taalpatronen:
   • Metamodel.
   • Miltonmodel.
  • Waarden:
   • Belangrijke waarden.
   • Waarden versus doelen.
   • Bronnen van waarden.
   • Opvragen van waarden.
   • Motivatie – waarden.
   • Effectieve ordening van waarden.
  • Logische niveaus:
   • Neurologische niveaus.
   • Alignment.
   • Logische niveaus.
   • Logische niveaus in de organisatie.
  • Meta programma’s:
   • Vier basis meta-programma’s
   • Interne staat, Intern proces, Extern gedrag.
  • Andere technieken:
   • Opsporen van de tijdlijn.
   • Belangrijke periodes.
   • Ho ó Pono Pono.

  INHOUD VAN DE OPLEIDING (3e leerjaar):

  • Inleiding en historie Systemisch Werk.
  • Wat zijn systemen.
  • Deel van het familiesysteem.
  • Lidmaatschap van een systeem.
  • Systeem – systematisch – systemisch.
  • Systeemenergie.
  • Genogram en hoe doe je dit.
  • Wat is belangrijk na een genogram.
  • Wetmatigheden, dynamieken en symptomen.
  • Innerlijke houding.
  • In contact met de systeemenergie.
  • Vastberaden in leiderschap.
  • Iedereen zijn/haar lot gunnen.
  • In harmonie met iedereen.
  • Eigen thema’s.
  • Het lege midden.
  • Verloop van een opstelling. 
  • Innerlijke voorbereiding.
  • Feiten en het genogram.
  • Wat en hoe stel ik op.
  • Wat is het beeld van de opstelling en hoe beëindig ik de opstelling.
  • Verschillende gevoelens en geweten.
  • Het effect, begrijpen, accepteren.
  • Afbakening, teruggave, plek.

  DOCENTEN:

  • Gina Corsius.
  • Jan Buteijn.

  BEGELEIDING VAN DE CURSISTEN:

  • De cursisten worden tijdens de opleiding en ook tussen de opleidingsblokken door begeleid door de docenten.
  • Docenten zijn altijd via telefoon of mail bereikbaar om vragen te beantwoorden.
  • Er zijn supervisie avonden en/of middagen begeleid door een van de trainers om de cursisten extra te ondersteunen.
  • Door de hele opleiding heen worden de cursisten geobserveerd door de docenten.
  • Er wordt gelet op hun inzet en de manier waarop en hoe ze met de geleerde stof omgaan.
  • Er wordt gelet op het persoonlijke proces van de cursist.
  • Tussen de blokken in dienen de cursisten te werken in oefengroepen.
  • Dus, kort gezegd, de examinering begint in principe al op de eerste dag.

  AANTAL CONTACTUREN:

  • De totale opleiding wordt gegeven in 3 jaar bestaat uit totaal 52 contact dagen oftewel 104 dagdelen incl. de afzonderlijke examendagen, oftewel 416 Docent Contacturen.
  • Na ieder opleidingsdeel is er een examendag.
  • Het is verplicht om 80% van de contacturen aanwezig te zijn.

  DIDACTISCHE WERKWIJZE:

  • De opleiding bestaat uit blokken van 2/3 aaneengesloten cursusdagen die 1x per 4 weken worden gegeven.
  • Er wordt theoretische kennis gedoceerd en deze wordt, onder begeleiding van de docenten, door de cursist in de les praktisch beoefend.
  • Het is verplicht om 80% van de lesdagen aanwezig te zijn.
  • Werken in oefengroepen is verplicht.

  STUDIEBELASTING:

  • De studiebelasting van de totale opleiding Complementaire NEI Coach is ongeveer 3388 uur (121 ECTS) van start 1e dag tot en met het laatste examen.
  • De wekelijkse belasting zal ongeveer 20 uur zijn en dit is afhankelijk van het leertempo van de cursist en omvat:
   • Het lezen van aanbevolen boeken.
   • Het bestuderen van de leerboeken.
   • De praktische oefeningen uit het leerboek eigen maken.
   • Intervisie uren van de bijeenkomsten met medecursisten.
   • Supervisie uren van de bijeenkomsten onder begeleiding van een van de docenten.
   • Werken met proefcliënten.
   • 1e jaar: 5 casussen van 5 proef cliënten, uitwerken en er een verslag van maken.
   • 2e jaar: Voorbereiden van een onderdeel uit de lesstof en dit voor de groep presenteren, 3 casussen van 3 proefcliënten, uitwerken en hiervan een verslag maken.
   • 3e jaar: 3 casussen van 3 proef cliënten, uitwerken en een verslag van maken.
   • Een eindverslag over de afgelopen 3 jaar waarin staat: hoe ben je erin gestapt, wat heeft het met je gedaan, waar heb je aan gewerkt, wat heb je ervan geleerd, tegen welke overdracht tegenoverdracht ben je aangelopen.

  AANBEVOLEN BOEKEN:

  • Wie ben je echt!   (R. Martina)
  • Emotioneel evenwicht   (R. Matina)
  • Bach Bloesemtherapie   (Mechteld Scheffer)
  • Schussler celzouten   (Sabine Wacker)
  • Overdracht / tegenoverdracht   (Fee van Delft)
  • Het drama in de moederschoot   (Alfred R. & Bettina Austermann)
  • De tijger ontwaakt   (Peter A. Levine)
  • Je ongekende vermogens   (Anthony Robbins)
  • Verander je overtuigingen   (Robert Dilts)
  • NLP voor dummies   (Romilla Ready & Kate Burton)
  • De verborgen dynamiek van familiebanden   (Bert Hellinger)
  • De praktijk van familieopstellingen   (Gunthard Weber)
  • De kunst van het helpen   (Bert Hellinger) 

  EXAMEN (in 3 jaarlijkse delen):

  • 1e Examen:
   • Op de 24e dag na het eerste leerjaar, ongeveer 12 weken na de laatste lesdag, vindt dit examen plaats.
   • Dit bestaat uit een theoretisch en praktisch deel.
   • Het theoretische deel bestaat uit multiple choice vragen.
   • Het praktische deel bestaat uit een behandeling van een case met een ‘cliënt’.
   • Een 1 op 1 gesprek tussen docent en cursist.
   • Een reflexieverslag + 5 casus verslagen die, te beoordeling, 2 weken voor de examendag bij de docenten moeten zijn ingeleverd.
   • Het behaalde diploma telt als onderdeel van de Complementaire NEI Coach opleiding.
  • 2e Examen:
   • Dit examen vindt ongeveer 2 maanden na de laatste lesdag van het 2e opleidingsjaar plaats.
   • Een korte groepsdemo van 20 minuten, voor de trainer en de medecursisten en eventuele gasten over een onderdeel uit de lesstof van het 2e jaar.
   • Een theoretische toets van de lesstof die behandeld is.
   • Een praktijkoefening met een medekandidaat.
   • Het behaalde certificaat telt als onderdeel van de Complementaire NEI Coach opleiding.
  • 3e Examen:
   • Dit examen vindt ongeveer 2 maanden na de laatste lesdag van het 3e leerjaar plaats.
   • Het omvat een theoretische toets over de stof die behandelt is.
   • Een praktische toets met een ‘’cliënt’’ en die tot een goed einde moet worden gebracht.
   • Een verslag opstellen en inleveren van 3 proef ‘cliënten’.
   • Een totaal verslag over de afgelopen 3 jaar waarin staat: hoe ben je erin gestapt, wat heeft het met je gedaan, waar heb je aan gewerkt, wat heb je ervan geleerd, tegen welke overdracht tegenoverdracht ben je aangelopen.
   • Het behaalde certificaat telt als onderdeel van de Complementaire NEI Coach opleiding
  •  Als alle examens van de 3 de onderdelen, met goed gevolg zijn afgelegd en worden overlegd, zal het diploma Complementaire NEI Coach worden afgegeven.

   DEELNEMERS:

  • De opleiding bestaat uit minimaal 4 deelnemers en uit maximaal 14 deelnemers.

  OPLEIDINGSPLAATS:

  • De opleiding zal plaatsvinden in Zoetermeer of op een nader te bepalen plaats.
  • Dit zal ruimschoots van te voren aangegeven worden aan de cursisten.

  KWALITEITSBEWAKING:

  • De kwaliteit van de opleiding wordt bewaakt door continue bij- en nascholing van de docenten wat direct in de praktijk wordt gebracht.
  • Bijhouden van relevante literatuur.
  • Feedback van de cursisten.

  KERNCOMPETENTIES:

  BREDE PROFESSIONALISERING:

  • Een professionele houding ten opzichte van de cliënt.
  • Is in staat om de cliënt een veilig gevoel te geven.
  • Een goed ‘’ rapport’’ kunnen maken met de cliënt zodat deze zich veilig voelt.
  • Volledige acceptatie van, en respectvolle houding naar de cliënt.
  • Volledig in je eigen energie kunnen blijven.
  • Vraagt de klacht of hulpvraag volledig uit.
  • Is zich bewust van hoe de eigen communicatie over komt.
  • Je bewust zijn van eventuele overdracht en tegenoverdracht en daarop adequaat kunnen reageren.
  • De cliënt kunnen begeleiden en eventuele weerstand kunnen ombuigen of doorbreken, zodat de cliënt gemotiveerd wordt om de voor de cliënt juiste weg te volgen.
  • Is in staat onderliggende en sturende overtuigingen op te sporen.
  • Is in staat de verkregen kennis toe te passen en te integreren.
  • Is in staat om diepgaand gebruik te maken van emotioneel evenwicht.
  • Is in staat om goed met de toegepaste kinesiologie, hier de o-ring test, te werken.
  • Is in staat gebruik te maken van de pin-code.
  • Is in staat de thymus power move te gebruiken.
  • Is in staat te werken met de chakra’s en elementen.
  • Is in staat met de aangeboden middelen een energetische diepte analyse te maken.
  • Handelen naar en zich bewust zijn van de ethische aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening.

  PROBLEEMGERICHT WERKEN:

  • In staat zijn om de klacht / hulpvraag grondig ui te vragen.
  • In staat zijn om de onderliggende en sturende overtuigingen op te sporen.
  • In staat zijn om gedachte- en denkfouten helder en inzichtelijk te maken.
  • In staat zijn om een behandelplan te maken.
  • In staat zijn om de energetisch opgehaalde problematiek en oplossing in een verhaal te zetten om dit duidelijk te maken naar de cliënt.
  • In staat zijn om verbanden de leggen in verschillende patronen en gebeurtenissen en deze duidelijk te maken en te gebruiken.
  • In staat zijn om de boodschap goed over te brengen.
  • In staat zijn om dynamieken te herkennen.
  • In staat zijn een genogram te maken en dit te interpreteren.
  • In staat zijn om een opstelling met voorwerpen in een 1 op 1 situatie neer te zetten en te interpreteren.
  • In staat zijn om de leiding in de opstelling te nemen en te houden.
  • Gebruiken van de aangeleerde technieken.

  CREATIVITEIT EN COMPLEXITEIT IN HANDELEN:

  • Is in staat verschillende oplossingen voor een opdracht te vinden.
  • Is in staat onderliggende en sturende overtuigingen op te sporen.
  • Is in staat mogelijkheden/vaardigheden aan te boren.
  • Is in staat overtuigingen te veranderen.
  • Is in staat gedrag duidelijk te maken en te motiveren dit te veranderen.
  • Is in staat gedrag duidelijk te maken en te motiveren dit te veranderen.
  • Is in staat om weerstand weg te nemen.
  • Is in staat het gesprek te sturen en te leiden.

  BESEF VAN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID:

  • Is zich bewust van de ethische aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening en handelt als zodanig.
  • Is zich bewust van de ethische aspecten met betrekking tot de houding tegenover de cliënt en handelt als zodanig.
  • Is gericht om kwaliteit te leveren.
  • Is zich bewust om prestatiegericht te werken.
  • Is gericht op de dienstverlening.
  • Is zich bewust van de ethische aspecten in relatie tot collegae en andere hulpverleners en handelt als zodanig..

  METHODISCH EN REFLECTIEF DENKEN EN HANDELEN:

  REFLECTIEVERSLAG:

  De cursist is verplicht om een reflectie verslag te maken waarin minimaal de volgende vragen moeten worden beantwoord:

  • Hoe ben je de opleiding begonnen.
  • Wat was je doel.
  • Wat heb je ervan geleerd.
  • Wat heeft het met je gedaan.
  • Waar ben je tegenaan gelopen, en hoe heeft dit je sterke en zwakke kanten gereflecteerd.
  • Aan welke onderwerpen heb je gewerkt en hoe ben je daarmee aan het werk gegaan.
  • Welke inzichten heeft dit gegeven, ben je in staat om je eigen rol te evalueren.
  • Hoe ga je dit nu in de praktijk brengen.

   CASUS:

  De cursist is verplicht om gedurende de totale opleiding 11 (5+3+3) casus verslagen te maken waarin o.a. staat beschreven:

  • Hoe het werken met de ‘proef’cliënten precies is verlopen.
  • Wat was hiervan de uitkomst en hoe dit is gecommuniceerd.
  • Welk ‘verhaal’ de cursist heeft gemaakt en welk inzicht de cliënt heeft gekregen.
  • Hoe goed de cursist in zijn/haar eigen energie is kunnen blijven?
  • Zo niet,hoe heeft de cursist dit voor zichzelf om kunnen buigen?
  • Welke overdracht en tegenoverdracht heeft de cursist bemerkt en hoe is deze hiermee omgegaan?

  CERTIFICERING:

  • Alle theoretische examens moeten met een voldoende (6) afgerond zijn.
  • Het persoonlijk reflectieverslag aan het eind van de totale opleiding moet met een voldoende beoordeeld zijn.
  • Alle praktische examens moeten met een voldoende beoordeeld zijn.
  • De 11 casussen uit alle onderdelen moeten met een voldoende beoordeeld zijn.
  • Wanneer aan deze 4 onderdelen is voldaan, ontvangt de cursist na het behalen van alle examen onderdelen die een voldoende hebben behaald, een diploma Complementaire NEI-coach.
  • Wanneer de cursist geen examen doet, of onvoldoende presteert ontvangt de cursist een certificaat van deelname.
  • Bij onvoldoende prestatie op 1 of meer onderdelen is er de mogelijkheid tot herexamen.

  • Nieuwsflits

   Wij zijn te volgen via Twitter en Facebook.
   Bekijk ook eens onze interessante Blog. Reacties zijn altijd welkom.

   Start cursus/opleiding
   - TR-EMI 17+18 augustus 2019:
   - NLP Communicatie start 3+4 maart 2019
   - Start 2019: NEI-opleiding
   - Coaching met Familieopstellingen start 14+15 sept. 2019
   Uiteraard zijn deze allen geaccrediteerd en/of erkend.

   Info avond of middag voor alles wat u wilt weten.
   Wij plannen regelmatig info middagen of avonden.
   Wij bieden ook de mogelijkheid om een individuele afspraak te maken, zodat
   u onder het genot van een kopje thee of koffie, alles kunt vragen.
   Stuur ons dan wel een mailtje of bel ons.

  Accreditaties

  Wij zijn geaccrediteerd door onderstaande organisaties. Door op het betreffende logo te klikken, gaat u direct naar hun website.

  Erkenning

  Wij zijn erkend door onderstaande beroepsverenigingen. Door op het betreffende logo te klikken, gaat u direct naar hun website.