Klachtenregelement

BUCO trainingen doet haar best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het gebeuren dat iemand vindt dat er een gegronde reden is om officieel een klacht in te dienen. De klager heeft in dit geval de keuze uit twee mogelijkheden om deze klacht in te dienen.

 1. Via de klachtencommissie van de KTNO, betreffende de bij hen geaccrediteerde (deel)opleidingen, bij- en nascholingen. De regels hiervoor kunt u hier nalezen.
 2. Via onze eigen klachtenregeling, waarvan de regeling en procedure hieronder is weergegeven.

Indienen van een klacht bij:

BUCO trainingen
T.a.v.:  Klachtencommissie BUCO trainingen
De Colignystraat 11
2713 EA  Zoetermeer
Telefoon:  079-3520765
E-mail: info@bucotrainingen.nl

 In beroep 
De klager, de opdrachtgever of de cursist/de coachee die de klacht heeft ingediend kan binnen vier weken (20 werkdagen) bij de commissie in beroep gaan tegen de beslissing. Hierbij dient de klager nieuwe, aanvullende informatie te presenteren. De in de procedure genoemde termijnen kunnen verlengd worden in verband met vakantie of ziekte van de betrokkenen of de commissieleden. De betrokkenen worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Samenstelling klachtencommissie

De klachtencommissie van BUCO bestaat uit minimaal twee leden.

De klachtencommissie omvat:

 • Ten minste een onafhankelijke jurist/mediator
 • Ten minste een van BUCO trainingen onafhankelijk persoon.

De huidige klachtencommissie bestaat uit de volgende personen:

 1. Dhr. Mr. P. R. Giuseppin, Amersfoort
 2. Mevr. C. Roseboom MA, Utrecht

Indien het wenselijk is, kan de commissie zich laten bijstaan door externe deskundigen.

Wijzigingen in de samenstelling van de klachtencommissie worden gepubliceerd op de website van BUCO trainingen. Informatie over de klachtenprocedure en de klachtencommissie BUCO trainingen.

Procedure bij klachten BUCO trainingen:

1. Bevestiging
De ontvangst van een eventuele klacht wordt door de commissie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (10 werkdagen) aan de klager bevestigd. Klachten kunnen alleen schriftelijk worden ingediend.

2. Wederhoor
De klachtencommissie zal aan de bij de klacht betrokken aangeklaagde zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (10 werkdagen) de klacht schriftelijk voorleggen en hem of haar om zijn of haar schriftelijke reactie vragen.

3. Toelichting
De commissie stelt klager en beklaagde in de gelegenheid te worden gehoord over wat in de klacht is verwoord. Op verzoek van de klager, de aangeklaagde of de commissie kunnen partijen samen dan wel apart van elkaar worden gehoord.

4. Oplossing
De commissie streeft er in eerste instantie naar om tot een oplossing te komen waarin de waarden en criteria van beide partijen worden gecombineerd en waar beide partijen vrede mee hebben. Alle uitspraken, klachtafhandelingen en oplossingen, verstrekt door de klachtencommissie, zijn te allen tijde bindend.

5. Externe deskundigen
De commissie kan zich laten bijstaan door onafhankelijke deskundigen.

6. Geheimhouding
De commissie en eventuele externe deskundigen zijn tot geheimhouding verplicht.

7. Afhandeling
Een klacht wordt binnen zes weken (30 werkdagen) door de commissie afgehandeld. De commissie doet uitspraak, waarbij er een maatregel wordt genomen die bevredigend is voor beide partijen.

9. Beëindiging van de procedure

De klachtenprocedure is geëindigd wanneer:

 1. De directie van BUCO trainingen met overeenstemming van de klager de klacht heeft behandeld.
 2. De klager schriftelijk te kennen heeft gegeven af te zien van verdere klachtbehandeling middels   het intrekken van de klacht.
 3. De klager en de beklaagde geen overeenstemming hebben bereikt over de afhandeling van de klacht.

De correspondentie, rapportage en uitspraak over de klacht zal, door BUCO trainingen, tenminste 3 jaar worden bewaard.

 • Nieuwsflits

  Wij zijn te volgen via Twitter en Facebook.
  Bekijk ook eens onze interessante Blog. Reacties zijn altijd welkom.

  Start cursus/opleiding
  - TR-EMI 17+18 augustus 2019:
  - NLP Communicatie start 3+4 maart 2019
  - Start 2019: NEI-opleiding
  - Coaching met Familieopstellingen start 14+15 sept. 2019
  Uiteraard zijn deze allen geaccrediteerd en/of erkend.

  Info avond of middag voor alles wat u wilt weten.
  Wij plannen regelmatig info middagen of avonden.
  Wij bieden ook de mogelijkheid om een individuele afspraak te maken, zodat
  u onder het genot van een kopje thee of koffie, alles kunt vragen.
  Stuur ons dan wel een mailtje of bel ons.

Accreditaties

Wij zijn geaccrediteerd door onderstaande organisaties. Door op het betreffende logo te klikken, gaat u direct naar hun website.

Erkenning

Wij zijn erkend door onderstaande beroepsverenigingen. Door op het betreffende logo te klikken, gaat u direct naar hun website.