Algemene Voorwaarden

Definitie

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen BUCO VOF (hierna te noemen BUCO trainingen) en opdrachtgever van opleidingen en andere vormen van trainingen en workshops (hierna te noemen: ’opleiding’).
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan ieder persoon of bedrijf waarmee BUCO trainingen een overeenkomst sluit tot het verzorgen van opleidingen, ongeacht of opdrachtgever zelf of een derde deelneemt aan de opleiding.
 3. Onder deelnemer wordt verstaan de persoon die daadwerkelijk aan de opleiding deelneemt.

 Aanmelden

 1. De opleidingen zijn in principe toegankelijk voor iedereen  vanaf 21 jaar.
 2. De vooropleiding voor de beroepsopleiding is minimaal werk / denk niveau MBO-4, Havo of gelijkwaardig.
 3. Op basis van ervaring, verworven kennis en voldoende motivatie is het mogelijk om in te schrijven voor de opleidingen en beroepsopleiding. Er is altijd de mogelijkheid om vrijblijvend een studieadviesgesprek aan te vragen.
 4. Het is belangrijk dat kandidaten, die tot zelfstandig therapeut opgeleid willen worden, over voldoende ontwikkeling en motivatie beschikken om de beroepsopleiding te kunnen volgen omdat deze op HBO niveau gegeven wordt.

 Totstandkoming overeenkomst, inschrijving

 1. Na aanmelding is er een bedenktermijn van 14 dagen.
 2. De inschrijving voor deelname aan een van de opleidingen bij BUCO trainingen gebeurt door middel van het volledig invullen van het inschrijfformulier en dit, ondertekend, te sturen naar ons instituut.
 3. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging krijgt van diens aanmelding via www.bucotrainingen.nl of een opdrachtbevestiging van BUCO trainingen.
 4. De opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden en de inschrijf- en betalingsvoorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.
 5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door BUCO trainingen.

 Annulering opleiding

 1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of opdracht voor een opleiding per e-mail of schriftelijk te annuleren.
 2. De opdrachtgever kan de opleiding tot 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag kosteloos annuleren.
 3. Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag, of als de deelnemer na de eerste opleidingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de opleiding deelneemt, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De deelnemer kan zich laten vervangen, mits de vervangende deelnemer aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding voldoet. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
 4. BUCO trainingen heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, de opleiding te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. Enkele oorzaken waardoor BUCO trainingen een opleiding zou kunnen annuleren zijn:
  • Onvoldoende aanmeldingen voor een cursus.
  • De capaciteit van de gereserveerde locatie is te gering voor het aantal deelnemers.
  • Faillissement of overboeking van de locatie, waardoor de geboekte locatie niet beschikbaar is.
  • Ziekte van de cursusleider(s).
  • Andere onvoorziene omstandigheden, waardoor locatie of cursusleider niet beschikbaar is.
 5. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige, door opdrachtgever aan BUCO trainingen betaalde, bedrag. Het te restitueren bedrag, zal dan binnen 20 werkdagen, aan de opdrachtgever, worden terugbetaald.
 6. De inschrijving kan ook gehandhaafd blijven en naar een later tijdstip worden verplaatst.

 Algemene betalingsvoorwaarden

 1. BUCO trainingen brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen voor de eerste opleidingsdag. Als deze datum al is verstreken, dan uiterlijk 14 dagen na facturering door BUCO trainingen.
 2. Voor de opleidingen is een gespreide betaling mogelijk, te voldoen naar evenredigheid voor ieder opleidingsblok of in termijnen, zoals in een betaalovereenkomst met BUCO trainingen is overeengekomen.
 3. De opdrachtgever is, bij niet tijdige betaling, verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan BUCO trainingen.
 4. Indien opdrachtgever niet tijdig voor betaling heeft zorg gedragen, dan dient de deelnemer zelf voor betaling zorg te dragen.

Aansprakelijkheid

 1. BUCO trainingen spant zich in om de gegeven opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. BUCO trainingen is tegenover opdrachtgever en deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de opleidingsgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
 3. BUCO trainingen is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. BUCO trainingen is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
 5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

 Wijzigingen

De inhoud en de opzet van de opleidingen kunnen afwijken van de beschrijvingen in de folder of de website. Wijzigingen zijn voorbehouden voornamelijk met betrekking tot de lesindeling en examinering.

Certificering

Elke opleiding wordt formeel afgesloten met een toetsing/examen van de vaardigheden en theoretische kennis, die in de lessen aan de orde zijn geweest.

Lesverzuim

Voor verzuimde lessen vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Het is gewenst dat studenten, indien zij niet aanwezig kunnen zijn, dit tijdig en voor aanvang van de les schriftelijk, telefonisch of mondeling op een voorafgaande les of per E-mail doorgeven aan BUCO trainingen.

Duur opleiding

De duur van de opleidingen is afhankelijk van welke opleiding men volgt. Dit staat beschreven in het studieplan van die betreffende opleiding.

Auteursrechten

Het auteursrecht en het eigendomsrecht blijven bij het instituut BUCO trainingen. Het is niet toegestaan om lesmateriaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan, of te gebruiken, of te laten gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Door cursisten verstrekte informatie wordt door BUCO trainingen, diens personeel en/of voor BUCO trainingen werkzame personen vertrouwelijk behandeld. BUCO trainingen conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
 2. De student kan bij inschrijving aangeven of hij/zij wel of niet op de adreslijst van de opleiding waarvoor is ingeschreven, vermeld wil worden. Deze lijst mag niet voor reclamedoeleinden worden gebruikt en is uitsluitend bedoeld voor contacten van de studenten onderling.

Klachten

BUCO trainingen heeft een meldingsregeling en een klachtenregeling. Deze kunnen schriftelijk worden ingediend bij het instituut.

 • Nieuwsflits

  Wij zijn te volgen via Twitter en Facebook.
  Bekijk ook eens onze interessante Blog. Reacties zijn altijd welkom.

  Start cursus/opleiding
  - TR-EMI 17+18 augustus 2019:
  - NLP Communicatie start 3+4 maart 2019
  - Start 2019: NEI-opleiding
  - Coaching met Familieopstellingen start 14+15 sept. 2019
  Uiteraard zijn deze allen geaccrediteerd en/of erkend.

  Info avond of middag voor alles wat u wilt weten.
  Wij plannen regelmatig info middagen of avonden.
  Wij bieden ook de mogelijkheid om een individuele afspraak te maken, zodat
  u onder het genot van een kopje thee of koffie, alles kunt vragen.
  Stuur ons dan wel een mailtje of bel ons.

Accreditaties

Wij zijn geaccrediteerd door onderstaande organisaties. Door op het betreffende logo te klikken, gaat u direct naar hun website.

Erkenning

Wij zijn erkend door onderstaande beroepsverenigingen. Door op het betreffende logo te klikken, gaat u direct naar hun website.